Feeds:
Berichten
Reacties

FNV Ledenparlement solidair met protesterende studenten en docenten

Het FNV Ledenparlement heeft zich vorige week tijdens haar vergadering in Doorn solidair verklaard met de eisen van de protesterende studenten en docenten die meer zeggenschap en democratie bepleiten. Het Ledenparlement heeft FNV Overheid en het Algemeen Bestuur gevraagd om alles in het werk te stellen om de studenten en docenten te steunen in hun strijd. Daartoe is door FNV Overheid een actiecomité opgericht. Als de eisen van de FNV-leden niet voldoende worden ingewilligd kunnen verdere acties en stakingen aan de orde komen.

De afgelopen weken hebben diverse sectoren van de FNV op verschillende manieren het Amsterdamse initiatief omarmd. Zo verklaarden leden van FNV Jong zich solidair, was een lid van het Ledenparlement zelf actief in het Maagdenhuis en heeft FNV-voorzitter Ton Heerts namens het Algemeen Bestuur de studenten en docenten daar toegesproken. Het Ledenparlement is van mening dat na een lange periode van aanvallen op de publieke diensten, koopkracht en sociale voorzieningen het tijd wordt mensen te inspireren om in verzet te komen tegen die ontwikkelingen. Daarom steunt het Ledenparlement de strijd van docenten en studenten. FNV-voorzitter Ton Heerts: ‘Juist nu, omdat thema’s als medezeggenschap, inspraak en veel te veel onzeker werk de kwaliteit van het onderwijs aantasten. Het rendementsdenken is gestoeld op een foute benadering. Juist in het onderwijs moet ruimte zijn voor kritiek en inspraak. Dat maakt mensen beter. En niet alleen bij het onderwijs geldt dit. Ook de kwaliteit van zorg, openbaar vervoer en welzijn staan onder enorme bezuinigingsdruk.’

Daarnaast heeft het Ledenparlement vandaag ook besloten om op 1 mei een grote manifestatie te houden. Die zal ook in het teken staan van de gerechtvaardigde eisen van de studenten en docenten. Heerts: ‘Op 1 mei wil de FNV een duidelijk signaal afgeven dat de strijd voor koopkracht en echte banen steun verdient voor alle groepen in de samenleving. Van studenten tot senioren. Allemaal in het belang van een fatsoenlijke samenleving die niet moet draaien om ‘ieder voor zich’, maar juist gebaseerd blijft op sterke solidariteit.’

 

Advertenties

Na de ontruiming van het Bungehuis is nu het Maagdenhuis van de Universiteit van Amsterdam bezet. Die bezetting volgde op een massale demonstratie waarbij geprotesteerd werd tegen de ontruiming van het Bungehuis en voor democratisering van de Universiteit.

Bij deze strijd gaat het natuurlijk om veel meer dan alleen de belangen van de (huidige) studenten. Het is een strijd om democratisering van het (hoger) onderwijs, tegen de universiteit als bedrijf en tegen het geheel aanpassen van het (hoger) onderwijs aan de belangen en de wensen van het bedrijfsleven. Daarom verdient deze strijd ons aller steun.

Deze steun kan gegeven worden door de bezetters in het Maagdenhuis te bezoeken en je solidariteit uit te spreken, maar ook materiële steun aan de bezetters is van groot belang. Dat kan door in de eigen vakbond, het eigen bedrijf, de eigen instelling of sociale of politieke organisatie steun voor de studenten te verwerven, solidariteit te betuigen en te collecteren. Daarbij gaat het niet alleen om directe financiële steun aan de bezetting en studentenbeweging, maar bijvoorbeeld ook om bijdragen voor het betalen van boetes. Het UvA-bestuur eiste tegen de bezetters van het Bungehuis een boete van maar liefst 100.000 euro per bezetter per dag. Door de rechter werd dit vastgesteld op 1.000 euro. Voor de opgepakte bezetters van het Bungehuis is deze straf voorwaardelijk. Wat zal er rond het Maagdenhuis gebeuren?

Steun kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL22 INGB 0005 1317 97 t.n.v. Steunkomitee sociale strijd Amsterdam ovv ‘studenten’.

Laten we allemaal massaal achter de studenten gaan staan.

Inmiddels zijn er de volgende steunverklaringen binnen:
De bedrijfsledengroep van FNV Overheid aan de Vrije Universiteit spreekt haar steun uit aan de actiegroep Nieuwe Universiteit en de bezetters van het Bungehuis.

Evenals bij de bezetting van de Kerkzaal van de VU door actiegroep Titanic, betuigt de FNV Overheid ook haar steun aan de actievoerders ‘Voor een Nieuwe Universiteit’. De actievoerders aan de VU, UvA en FNV Overheid voeren een gezamenlijke strijd voor democratisering van het bestuur (door versterking van de medezeggenschap), voor een gekozen rector/decaan, tegen doorgeslagen rendement- en managementsdenken en tegen de steeds verder oprukkende flexibiliseringsdrift van de arbeidsrelaties.

De FNV Overheid verzet zich tegen het beeld dat wordt opgeroepen door -in dit geval- het college van bestuur van de UvA dat de actievoerders het onderwijs duperen, om zo een ontruiming van het Bungehuis te rechtvaardigen.
De FNV Overheid roept het college op tot het aangaan van een dialoog over een ‘Nieuwe Universiteit’ onder het motto: maak van de universiteit weer en academische gemeenschap waarin wetenschappers, studenten en ondersteunend personeel gemotiveerd een bijdrage leveren.
Op 30 maart 2015 zal er aan de Vrije Universiteit een openbaar debat zijn met ons college van bestuur over de onderwerpen die tijdens de actie van vakbonden, Titanic, Hervorm Nederlandse Universiteiten bij de opening van het academisch jaar onder de aandacht werden gebracht.

Mark Peters,
Voorzitter BLG-VU FNV Overheid.
m.j.peters@vu.nl

http://www.advalvas.vu.nl/opinie/problemen-aan-uva-zijn-ook-de-onze

Het Amsterdams Groepsbestuur van de FNV overheid

Het Amsterdams Groepsbestuur van de FNV overheid, vertegenwoordiger van de FNV leden die werkzaam zijn als ambtenaar in de Gemeente Amsterdam, verklaart zich solidair met de actiegroep Nieuwe Universiteit en de bezetters van het Bungehuis.

De strijd voor democratisering van het bestuur door versterking van de medezeggenschap is een rechtvaardige eis. Werkelijke invloedrijke medezeggenschap is van groot belang voor de vrijheid van meningsuiting en het tegenhouden van de arrogantie van de macht.

De arrogantie van de macht waar de ambtenaren ook mee te maken hebben. De gemeentesecretaris wil met steun van B&W de medezeggenschap van de Amsterdamse ambtenaren grotendeels afschaffen. Doel hiervan is andersdenkenden de mond te snoeren. Het AGB FNV overheid gaat hiermee niet akkoord wij blijven strijden voor democratische waarden.

De acties van de Amsterdamse studenten en docenten gaan over dezelfde democratische waarden. Daarom steunen wij jullie gerechtvaardigde eisen en werken wij samen aan een democratisch Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

het Amsterdams Groepsbestuur FNV overheid.
https://www.dropbox.com/s/7vhmpbkgk5qie8h/DSCF6250.JPG?dl=1
De bedrijfsledengroep FNV Universiteiten aan de Universiteit van Amsterdam

De bedrijfsledengroep FNV Universiteiten aan de Universiteit van Amsterdam deelt een groot aantal van de wensen van de bezetters van het Bungehuis voor een “Nieuwe Universiteit”.

De bedrijfsledengroep FNV Universiteiten roept het College van Bestuur en de bezetters van het Bungehuis op tot het aangaan van een dialoog over een ‘Nieuwe Universiteit’ op neutraal terrein. Het lijkt er nu op dat beide partijen zich aan het ingraven zijn en dat leidt niet tot een oplossing.  Een gesprek zonder voorwaarden vooraf kan bijdragen aan de-escalatie.

De bedrijfsledengroep roept ook de Universitaire Commissie Lokaal Overleg en het College van Bestuur dringend op om aan de slag te gaan met de cao-afspraken om de flexibilisering voor zowel wetenschappelijk als ondersteunend personeel terug te dringen.

Bedrijfsledengroep UvA FNV Universiteiten


De VAWO

20 februari 2015
 – De VAWO sympathiseert met de bezetters van het Bungehuis en deelt een groot aantal van hun wensen, zo heeft het VAWO-bestuur laten weten. Aansluitend op een verklaring van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Universiteit van Amsterdam roept het VAWO-bestuur het College van Bestuur van de universiteit en de bezetters op om snel een serieuze discussie op neutraal terrein te starten. De VAWO ondersteunt het initiatief van de COR om als gekozen medezeggenschapsorgaan te bemiddelen.

In de nacht van 12 op 13 februari bezette de actiegroep ‘De Nieuwe Universiteit’ het Bungehuis, een gebouw van de Universiteit van Amsterdam aan de Spuistraat in de hoofdstad. De bezetters willen ‘democratisering van onderwijs en samenleving’. Hun eisen zijn gericht op democratisering en transparantie, decentralisering van beleid, vermindering van het rendementsdenken, betaling naar gewerkte uren, het tegengaan van de reorganisatie van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA, het stoppen van de ‘bèta-fusie’ tussen de UvA en de Vrije Universiteit en meer atonomie ter bevordering van een academische gemeenschap.

Het VAWO-bestuur heeft begrip voor de actie die voortkomt uit gedrevenheid om tot ‘een nieuwe universiteit’ te komen en onderschrijft de argumenten van de bezetters. Verwezen wordt naar een motto uit het Instellingsplan van de UvA, dat in 2014 werd vastgesteld: “UvA-wetenschappers, docenten en studenten zijn competente rebellen die met lef, maar ook met verantwoordelijkheid, hun pad kiezen en zo de trend zetten.” Het (landelijke) VAWO-bestuur acht zich overigens onvoldoende geïnformeerd om te oordelen over de reorganisatie bij Geesteswetenschappen en de ‘bèta-fusie’.

De bezetters gaan door met hun actie, ondanks een gerechtelijke uitspraak van 19 februari dat zij het Bungehuis die avond moesten verlaten. Voor elke dag dat zij langer in het gebouw blijven, geldt een dwangsom van 1000 euro. Het College van Bestuur van de UvA had om een dwangsom van 100.000 euro per dag gevraagd.

http://www.vawo.nl/vawo-sympathiseert-met-bezetters-bungehuis/

Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten

De visie van de bezetters van het Bungehuis zoals verwoord in hun manifest is duidelijk verwant met die van het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU, zie de petitie). Om die reden steunt H.NU deze bezetting. Vooral van belang in de huidige situatie is de centrale eis van een interne democratisering van de universiteit. Democratie vraagt niet slechts om dialoog en adviesrecht maar ook om substantiële zeggenschap, niet als gunst maar als recht.

Natuurlijk maakt de Universiteit van Amsterdam deel uit van een breder wetenschapssysteem. Maar tegelijk draagt zij actief bij aan de reproductie van het huidige systeem. Dat betekent, ten eerste, dat de UvA zich niet kan verschuilen achter “Den Haag”. Ten tweede impliceert het de legitimiteit van de inbedding van een kritiek op een specifieke universiteit in een evaluatie van dit bredere wetenschapssysteem.

http://platform-hnu.nl/solidariteit-bezetting-bungehuis-door-nieuwe-universiteit/

 

“De toekomst van de zorg ons aller zorg”
Er is heel wat discussie over de toekomst van de zorg in Nederland. De politiek maakt zich zorgen over de stijgende kosten van de zorg en de zorgwerkers in de ouderenzorg en thuiszorg voeren actie. Zij strijden voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg, voor meer handen aan het bed, voor verlaging van de werkdruk. Ze willen dat zorgwerkers – als ze dat willen – meer uren kunnen werken op van tevoren afgesproken tijden in plaats van op basis van afroepcontracten. Uitzendkrachten – die meer kosten dan vaste krachten – moeten vervangen worden door vaste krachten waardoor de betrokkenheid en de kwaliteit van de zorg erop vooruit gaan. Zo zullen de mensen die van deze zorg afhankelijk zijn vertrouwde gezichten om zich heen zien. Lees verder »

Al weken bivakkeren een groep vluchtelingen aan de Notweg in Amsterdam West. Vele mensen en organisaties, waaronder het Steuncomité Sociale Strijd steunen hen op allerlei manieren. U kunt hen ook steunen. Door op de Notweg langs te gaan en uw hulp aan te bieden, maar ook door de petitie te tekenen waarin de gemeente wordt opgeroepen deze mensen fatsoenlijke voorzieningen te geven.

Steun de acties van de zorgwerkers

Kwalitatief goede zorg is belangrijk voor iedereen. Dat geldt nog meer als mensen in onze omgeving niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Dan worden we ons nóg meer bewust hoe belangrijk goede thuiszorg en een goed verpleeg- of verzorgingstehuis is. Goede zorg is mensenwerk. De mensen die werken in de zorg hebben voldoende tijd en faciliteiten nodig om hun werk goed te doen. Dat komt de kwaliteit ten goede.

Lees verder »

Duizenden schoonmakers zijn uit de onzichtbaarheid gestapt. We staken al ruim 3 weken. Schoonmakers vragen geen gouden bergen, maar doodnormale dingen: doorbetaling bij ziekte, een normale werkdruk en een paar dubbeltjes per uur erbij om de rekeningen te kunnen betalen.

Heel Nederland steunt de schoonmakers. Opvallend: zelfs enkele grote opdrachtgevers steunen de schoonmakers. Nu de schoonmaakbazen nog.

Vooralsnog vinden zij doorbetaling bij ziekte “onrealistisch”, een normale werkdruk “onhaalbaar” en een paar dubbeltjes erbij per uur “onredelijk”.
Wat vind jij?

STEUN de schoonmakers, MAIL de bazen. 

Roep al je vrienden op om de schoonmakers te steunen.

Met vriendelijke groet,

De stakende schoonmakers van Nederland

Schoonmakers krijgen steun

De duizenden stakende schoonmakers krijgen steun uit onverwachte hoek. Drie belangrijke opdrachtgevers, Gemeente Rotterdam, Hoge School Rotterdam en NS, erkennen dat de stakende schoonmakers de vinger op de zere plek leggen. Ze tonen begrip voor de respect-voorstellen en zijn bereid zich actief in te spannen voor een normale werkdruk voor alle schoonmakers van Nederland. Lees het hele bericht op de site van FNV bondgenoten.